email+36/20/933 1715 emailkapcsolat@erdosetikett.hu
Kezdje itt

Általános részvételi feltételek:

        A programokról 

»        A tréning (tanfolyam) program kiscsoportos keretek között zajlik, legfeljebb 12 fő részvételével. (Az egyes programok esetében a résztvevők maximális létszáma külön megjelölöésre kerül.)

»        Egyes témákban külön indulnak csoportok a női és a férfi (lány és fiú) résztvevőknek. Amelyik programra mindkét nem képviselőit várjuk, azt külön, az adott programnál jelezzük.

»        A több napos programok tematikája egymásra épül. Annak érdekében, hogy a résztvevők az ismereteket a lehető legjobban el tudják sajátítani, a csoport elindulását követően, a programhoz már NEM LEHET CSATLAKOZNI. A „vendéghallgatói” részvétel, nem minősül “csatlakozásnak”.

»        A programok célja az etikett (viselkedés- és öltözködéskultúra) egyes – a program tematikájában megjelölt – területeinek megismerése és a területet érintő készségek fejlesztése. Végzettséget, képesítést a program nem ad.

»        A programon való részvételre a jelentkező, a teljes részvételi díj igazolt befizetésével válik jogosulttá.

»        A szervező, illetve a honlap tulajdonosa jogosult minden további indokolás nélkül elutasítani a programon való részvételét minden olyan jelentkezőnek, akit a szervező üzleti konkurenciának, illetve versenytársnak tekint. A szervező döntése ellen jogosrvoslara nincs  lehetőség.

»       Figyelemmel arra, hogy a program anyaga, illetve annak elemei, struktúrája, felépítése, feladatai (beleértve nyelvészeti sajátosságokat is) szerzői jogi oltalom alatt állnak, a programon való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt, hogy a program (akárcsak részben átdolgozott) anyagát, illetve annak részleteit saját tevékenysége során szakmai vagy üzleti célból (tréning, coaching, tanfolyam, tanácsadás vagy bármilyen jellegű oktatás, illetve képzés, fejlesztés céljából) felhasználja, illetve ilyen célból harmadik személynek átadja. Amennyiben megteszi, kötbért köteles fizetni a szervezőnek melynek mértéke a program teljes (minden kedvezménytől mentes) részvételi díjának 100 szoros összege. A kötbérfizetési kötelezettség fenn áll abban az esetben is, ha a jogellenes  felhasználásból a résztvevőnek anyagi előnye nem származott. A résztvevő, kötbérfizetési kötelezettségét a proramra való jelentkezéssel tusomásul veszi és elfogadja.

»        A programmal kapcsolatos bármely kérés (így különösen, időpontváltozás, lemondás, törlés, átjelentkezés) joghatályos közlésének feltétele, hogy azt a jelentkező (résztvevő) igazoltan-írásban (e-mail, fax, levél) /továbbiakban együtt: írásban/ juttassa el a szervező számára.

»        A gazdasági társaságok,  egyéb jogi és nem jogi személyek számra szervezett programokra, illetve a coaching folyamatra  a felek külön (eseti) megállapodást köthetnek.

»        Fizetési lehetőség:

o        Banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken. Az átutaláson feltüntetendő

*       a program elnevezése,

*         az időpont, valamint

*        a résztvevő neve.

o       Személyesen (a helyszínen – számla ellenében) Ennek lehetőségét minden esetben előzetesen az adott programnál jelezzük.).

        Lemondás, Törlés, Átjelentkezés  

»        Amennyiben a jelentkező nem tud részt venni a programon, dönthet arról, hogy

o        át kíván-e jelentkezni egy másik időpontra, vagy programra

o       véglegesen le kívánja-e mondani a részvételét.

»       Egy másik időpontra, vagy programra való átjelentkezés feltétele, hogy

o       a program megkezdése előtt legalább 15 nappal tájékoztassa erről a szervezőt.

o       a másik programot az átjelentkezés kérésével egyidejűleg meg kell jelölni. /Az átjelentkezés feltétele 5000,-Ft adminisztrációs költség megfizetése. (átjelentkezési díj).

o       csak arra a programra lehet átjelentkezni, amelyen még van szabad hely. Amennyiben a szervező a másik programon tud helyet biztosítani, a kiválasztott programon való részvétel feltétele az átjelentkezési díj, a szervező által a jóváhagyó levelében megjelölt határidőben történő megfizetése.

 

»       Amennyiben a jelentkező nem kíván részt venni a programon (lemondja a programon való részvételt) és

o       legkésőbb a program megkezdése előtt  10 nappal köteles erről írásban tájékoztatni a szervezőt igazolható módon (e-mailen, faxon vagy postai levél útján). Ezt követően – amennyiben ez eredeti számlát visszajuttatta a szervező számára – 5000,- Ft adminisztrációs költség levonása után – a részvételi díjat – a számla visszaérkezésétől számított 5 banki napon belül – visszautaljuk az általa megadott bankszámlára.

o      és azt a program megkezdése előtt 10-6 napon belül teszi, a lemondási díj, a részvételi díj 50%-a.

o       A program megkezdése előtt 0-5 napon történő lemondás esetén, a részvételi díj visszafizetésére, vagy másik programban való felhasználására nincs mód.

»       Amennyiben a programot a szervező törli, annak a jelentkezőnek, aki a részvételi díjat már befizette a nyilatkozata alapján

o       a díj haladéktalanul visszautalásra kerül az általa megjelölt bankszámlára vagy

o       lehetősége van egy másik időpontra, vagy programre történő átregisztrálását kérni.

»       Program időpontjának módosítása:

o       Amennyiben a program szervezőjének érdekkörében felmerült okból (pl. betegség) szükséges a program adott órájának az elhalasztása, a résztvevő

*         jogosult az adott program résztvevői számára meghirdetett következő időpontban, vagy alkalommal folytatni a programt, vagy

*         jogosult „vendéghallgatóként” részt venni egy másik – azonos tematikájú – program azonos blokkján (Nem lehet csatlakozni ahhoz a másik csoporthoz, amelynek a létszáma az ideiglenes csatlakozással 14 fő fölé emelkedne, vagy a választani kíván csoport EXKLUZÍV csoport.)

o       Amennyiben a program résztvevője a saját érdekkörében felmerült okból (pl.: betegség) nem tud részt venni a program valamely blokkján

*        a program során egy alkalommal „vendéghallgatóként” részt vehet egy másik – azonos tematikájú – program azonos blokkján. (Nem lehet csatlakozni ahhoz a másik csoporthoz, amelynek a létszáma az ideiglenes csatlakozással 14 fő fölé emelkedne, vagy a választani kíván csoport EXKLUZÍV csoport.)    

      

       Szerzői Jogok 

A honlap teljes egészében, külalakja, szerkezete, annak minden eleme, illetve valamennyi tartalma szellemi alkotás, jogi védelem alatt áll, ezért bármely eleme (képi, szöveges, audiovizuális tartalom, hangzó anyag stb.) csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A minda nyilt, mind a cégek, vállakozások, kamarák számára tartott programok (interaktív előadások) anyagai, tematikája, a programokon elhangzottak szerzői jog védelme alatt állnak. A programok során kép- és/vagy hangfelvétel – figyelemmel a személyiségi és szerzői jogokra – nem készíthető!

Bármely Etikett Program (ide értve különösen a tréninget, előadást, tanfolyamot, interakítv előadást, coachingot, magánórát, szemináriumot)  során a résztvevők, illetve a megrendelők részére átadásra kerülő, dr. Erdős Zsuzsanna szellemi tulajdonát képező, ezért szerzői jogi oltalom alatt álló alkotásokat (így különösen: prezentációt, munkafüzetet, tesztet, feladatlapot, iratot, dokumentumot, kiadványt, kép- vagy hanganyagot, könyvet, egyéb nyomtatott vagy elektronikus kiadványt) a Megbízott előzetes, kifejezett, írásbeli engedélye nélkül nem jogosult harmadik személynek átadni; bármely módon nyilvánosságra hozni vagy harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni, oktatási, képzési, fejlesztési célra felhasználni vagy harmadik személy számára nyújtandó ingyenes vagy visszterhes szolgáltatás keretében részben vagy egészben felhasználni.

Amennyiben  akár a résztvevő, akár a (céges megrendelés eletén a megrendelő, vagy bármely munkatársa) foglaltakat megszegi, vagy bármilyen módon dr. Erdős Zsuzsanna szerzői jogát megsérti, a szerződésszegés súlyától függően, jogsértésenként, de legalább a vonatkozó megbízási díj tízszeresét elérő kötbér megfizetésére köteles. Köteles továbbá a jogsértéssel azonnali hatállyal felhagyni, és a jogsértéssel létrehozott valamennyi alkotást, illetve dokumentumot haladéktalanul megsemmisíteni.

A hírlevelek tartalma, illetve a programok során a résztvevők számára átadásra kerülő valamennyi írásos anyag, vagy egyéb dokumentum, (power point bemutató, jegyzet, dia, fénykép stb.)  /továbbiakban együtt: dokumentum/ a résztvevők tanulását szolgálja, az 3. személynek – sem ellenszolgáltatásért, sem ingyenesen – át nem adható, fel nem használható, semmilyen formátumban és fórumon nem publikálható a szerzői jog jogosultja írásbeli hozzájárulása nélkül.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a honlap tulajdonosát semmiféle felelősség nem terheli.

A honlap tulajdonosával és a szerzői és polgári jogok jogosultjával, a kapcsolatfelvétel: ITT 

              Adatvédelem – Cookie 

A Weboldal személyhez nem köthető statisztikai adatokat tárol illetve cookie-t helyezhet el annak megelőzésére, hogy ugyanaz a felhasználó ismételten kitöltse az űrlapokat.

Weblapunkon statisztikai célból, személyesen nem beazonosítható információkat gyűjtünk.

A cookie-k szabályozásáról itt tud bövebben olvasni: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 

Látogatóink elérhetőségére vonatkozó adatokat csak a programokra való jelentkezés, illetve a programokra való előzetes regisztráció, illetve jelentkezés esetén, valamint a hírlevél eljuttatása érdekében kérjük. Ezek az adatok a jelentkezőkkel és az érdeklődőkkel való kapcsolattartást, illetve a számlázást szolgálják.

Bármilyen a birtokunkba kerülő adatot és információt bizalmasan kezelünk, arról harmadik személynek tájékoztatást nem adunk, kereskedelmi célra nem adjuk át és azokról kizárólag a vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben adunk felvilágosítást.

Adatkezelési elveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXIII. törvényben foglaltakkal.

NAIH szám: HAIH-67014/2013.

Az Ön által korábban megadott adatai törlését és módosítását természetesen bármikor kérheti a kapcsolat@erdosetikett.hu e-mail címen.

A hírlevélről, a hírlevél alján szereplő linkkel bármikor leiratkozhat.

Amennyiben a hírlevéllel, vagy a tréningekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, írjon nyugodtan kapcsolat@erdosetikett.hu e-mail címre.